Latest Posts

                        Odoo • Image and Text

                        WHO WE ARE


                        พวกเราเป็นทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางเทคโนโลยีไร้คนขับ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โดยมีความคาดหวังที่จะผลักดันผู้ใช้และผู้ประกอบการในไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0

                        Unmanned Technology
                        Robotics & Automation Solution
                        Educational
                        Technology  Consultant

                        Our Services

                        Unmanned Mobile Robot Platform

                        ออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบไร้คนขับ ไม่ว่าจะใช้ในงานขนส่งพัสดุ สินค้า และงานด้านบริการ

                        Automation System

                        ออกแบบระบบอัตโนมัติขนาดเล็ก - กลาง มุ่งเน้นตอบโจทย์ความคุ้มค่าและลดต้นทุนในระบบอุตสาหกรรม

                        Smart IoT System

                        พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับเก็บและส่งข้อมูลไปยังเซิฟเวอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย